Beleid vastgesteld door MBT Nederland

Een registratie in een buitenlands MBT register kan worden overgezet naar het Nederlandse MBT register. Ieder land heeft echter land specifieke register-eisen die niet één op één overeenkomen. Inhoudelijk zit er uiteraard wel overlap op de kwalificatie-eisen. Certificaten of bewijzen die gebruikt werden om de registratie in het buitenland aan te vragen, kunnen hergebruikt worden voor registratie in het Nederlandse register. Bij een aanvraag zal bekeken worden wat één op één overgenomen kan worden en wat eventueel aanvullend nodig is voor een registratie in het Nederlandse register.

 

Procedure aanvraag erkenning buitenlandse MBT registratie

  • Aanvrager dient een verzoek in bij het Register voor opname in het Nederlandse register en geeft daarbij aan voor welke registratie hij/zij in aanmerking wil komen middels de reguliere procedure (webformulier).
  • Binnen de reguliere procedure kan de aanvrager dezelfde bewijsstukken gebruiken welke hij/zij gebruikt heeft voor de aanvraag van de registratie in het buitenlandse register.
  • Bij die onderdelen waarvoor een regulier bewijs ontbreekt, kan de aanvrager aangeven te beschikken over een registratie in een buitenlands register. Indien hij/zij denkt wel te voldoen aan deze eis dit – onderbouwt met wel beschikbare bewijsstukken – kenbaar maken; onder deze bewijsstukken in ieder geval het bewijs van inschrijving in het buitenlandse register.
  • Het CUR beoordeelt vervolgens aan welke kwaliteitseisen van het Nederlandse register wordt voldaan en wat eventueel nog ontbreekt.
    • onderwijs: hoeveelheid cursusuren die ontbreken;
    • supervisies incl. competenties: aantal uren supervisie dat iemand nog moet doen;
    • en/of de verklaring van de eigen supervisor op competenties;
    • onafhankelijke toets competenties: als er al bandjes door een onafhankelijke supervisor zijn beoordeeld voor de buitenlandse registratie wordt aanvrager gevraagd alleen bandjes in te sturen incl. reflectieverslagen van de nog niet getoetste competenties; indien mogelijk mogen verschillende competenties gecombineerd worden in 1 bandje en reflectieverslag (bv wanneer iemand slechts 1 bandje assessment heeft laten toetsen, dient iemand nog mentaliserend proces en mentaliseren in de relatie te laten toetsen, dit kan gecombineerd in 1 bandje maar mag ook in 2 bandjes conform de reguliere eis). Wanneer combineren niet mogelijk is, dienen alle ontbrekende competenties los van elkaar getoetst te kunnen worden door een onafhankelijk supervisor (bv. bij aanvraag MBT Sociotherapeut zal niet een gesprek over sociaal maatschappelijke doelen gecombineerd kunnen worden met een gesprek over destructief gedrag).
    • Aan de aanvrager wordt, indien van toepassing, een gericht advies gegeven aan welke onderdelen nog moet worden voldaan voor tot inschrijving kan worden over gegaan. Dit wordt vastgelegd in het persoonlijk dossier van aanvrager.

Wanneer aanvrager aan deze onderdelen voldoet, kan tot inschrijving worden overgegaan.

In voorkomende gevallen kan een individuele afweging worden gemaakt door het bestuur een registratie toe te kennen zonder dat alle noodzakelijke bewijsstukken afzonderlijk hoeven te worden ingediend zoals is vastgelegd in de reguliere procedure. Aanvrager kan als volgt van deze mogelijkheid gebruik maken:

  • Aanvrager dient een verzoek tot registratie in via het reguliere webformulier van de registratie waarvoor hij/zij in aanmerking wil komen. Op deze manier worden alle noodzakelijke (persoons)gegevens verzameld.
  • Aanvrager levert bewijs van inschrijving in een buitenlands register aan. Dit kan via de upload-functie van het webformulier.
  • Aanvrager onderbouwt schriftelijk per (competentie)eis waarom hij/zij denkt hieraan te voldoen.
    • onderwijs: kan bv op basis van CV (publicaties, gegeven onderwijs, eigen opleidingstraject etc.); er hoeven geen bewijsstukken aangeleverd, er wordt nietgetoetst op aantal uren gevolgd onderwijs;
    • supervisies incl. competenties: één verklaring van (de eigen supervisor) dat aan de benodigde competenties wordt voldaan (er vindt geen toets plaats op aantal supervisies);
    • onafhankelijke toets competenties: één verklaring van een onafhankelijke supervisor/referent (nationaal of internationaal erkend supervisor) dat aan alle benodigde competenties wordt voldaan (dit mag niet de eigen supervisor zijn).

CUR beoordeelt deze aanvraag en legt dit altijd ter toetsing voor aan het bestuur.